Omsider erstatning for kronisk smertesyndrom til skadelidt med nakke-/hovedtraume

Københavns byret har i december 2015 tilsidesat Ankestyrelsens afgørelse om afslag og givet klient 10 % mengrad og 70 % erhvervsevnetab. Sagen startede i 2006, hvor skadelidte under arbejde som lærer rammes af en læderbold i ansigtet og udvikler 1-2 dage efter gener, primært i form af synsforstyrrelser, opkastninger og hovedpine. Generne er fortsat og klienten har kronisk hovedpine. I 2008 fik hun førtidspension på grund af dette. Sagen blev anerkendt som arbejdsskade, men Ankestyrelsen mente ikke at skaden medførte alle generne og de arbejdsmæssige begrænsninger og ville derfor ikke give andet end 5 % i mengrad og ingen erhvervsevnetab. Sagen indbragtes for retten. Udtalelse blev indhentet fra Retslægerådet der ikke fandt at skaden kunne betegnes som en postkommotionel lidelse (følger af hjernerystelse) idet traumet havde ikke været voldsomt nok og gener opstød først efter 24 timer. Skaden blev betegnet som en “let hjernerystelse”. Rådet anførte, at klienten havde udviklet kroniske smertesyndrom, der er en kompleks lidelse sammensat af flere grunde, også forudbestående disponering og psyko-sociale forhold. Uheldet var derfor ikke årsag, men kunne medvirke til udviklingen af lidelsen. Retten ophævede på den baggrund Ankestyrelsens afgørelse og hjemviste sagen til ny vurdering, men dog med præmisser om at Ankestyrelsen havde godtgjort at ikke hele lidelsen/tabet kunne henføres til arbejdsskaden. Fordelingen skulle Ankestyrelsen overveje. Det gjorde Ankestyrelsen og traf ny afgørelse, fortsat uden ret til erstatning! Sagen blev indbragt på ny for retten og igen forelagt Rådet der præciserede at hændelsen var en komponent i udviklingen af tilstanden. Ankestyrelsen mente ikke at Rådets udtalelse kunne føre til tilsidesættelse af afgørelsen, men retten kom i sin dom frem til at Ankestyrelsen, der i arbejdsskader har bevisbyrden, ikke havde løftet sin bevisbyrde. Da skadelidte trods sin disponering eller følsomhed havde arbejdet fuld tid og uden gener inden uheldet måtte arbejdsskaden anses at være årsagen til tabet, selvom kronisk smertesyndrom har multifaktoriel årsag. Da der var enighed om at den samlede mengrad var 10 % og erhvervsevnetabet 70 % blev der givet dom herfor.

 

Sagen er begge gange ført af advokat Lars Sandager, ls@sandageradvokater.dk