Østre Landsret ændrer byretsdom og giver 15 årig skoleelev erstatning efter normalårslønnen

Østre Landsret har den 11. november 2015 afsagt dom i en sag ført af Sandager Advokater for en skadelidte der som 15 år var impliceret i et biluheld som passager. Dommen giver Sandager Advokaters klient fuldt medhold og ændrer byretsdommen, der havde givet erstatning for tab af erhvervsevne ud fra en skønsmæssig årsløn kr. 300.000, ligesom byretten havde nedsat skadelidtes krav på bidrag til advokat med 1/3. Sagen medfører, at skadelidte får yderligere skattefri erstatning på kr. 285.000 + renter

 

Sagen:
I juni 2009, da skadelidte var 15 år og gik i 8. kl., var hun passager i en bil ført af en person under 18 år, uden kørekort og beruset. Bilen forulykker og skadelidte får alvorlige skader på armen og psykisk påvirkning. Erstatningen til skadelidte blev nedsat med 1/3 pga. egen skyld. Arbejdsskadestyrelsen fastsatte nogle år efter uheldet mengraden til 50 % og erhvervsevnetabet til 50 % på et tidspunkt, hvor skadelidte endnu var uafklaret i kommunen, men hvor nogle praktikforløb havde vist begrænsninger fysisk og kognitivt. Modparten, Alm. Brand, mente, at erhvervsevnetabet var for højt sat og på et for løst grundlag, men betalte med forbehold ud fra en årsløn kr. 300.000. Det anførtes, at hendes karakterer i skolen havde været på det jævne og at det var usandsynligt, at hun ville have fået en uddannelse med en startløn over kr. 300.000. Sandager Advokater gjorde heroverfor gældende, at det ikke var muligt at skønne over årslønnen ud fra karakterer eller andet, når skadelidte kun gik i 8. klasse og fastholdt, at normalårslønnen i erstatningsansvarslovens § 8 skulle bruges. Den var dengang på godt kr. 385.000, svarende til en forskel på ca. 265.000 i erstatning ift. Alm. Brand ville betale. Endvidere foretog Alm. Brand nedsættelse med 1/3 i selskabets bidrag til advokat under henvisning til egen skyld. Også dette bestred Sandager Advokater, og det kom derfor til en retssag.

Københavns Byret frifandt Alm. Brand, idet byretten mente, at kr. 300.000 i årsløn var rimeligt nok og at fradraget på 1/3 også skulle ske på sagsomkostninger. Dommen blev anket til landsretten, der den 11. november 2015 har omstødt byretsdommen og fastslået som anført af Sandager Advokater, at selvom erstatningsansvarslovens § 8 ikke finder direkte anvendelse, da skadelidte var 15 år da ulykken skete, følger det af forarbejderne til loven og den lovændring, der skete i 2014 (der dog angår et andet spørgsmål, men hvor forarbejderne gentager forarbejderne fra 2001) at udgangspunktet for skole og gymnasieelever, der ikke arbejder, at årslønnen skal fastsættes til normalårslønnen i EAL § 8. Oplysninger om karakter m.v. kan ikke medføre at normalårslønnen ikke finder anvendelse, og derfor skulle erstatning for tab af erhvervsevne forhøjes som krævet af Sandager Advokater. Landsretten fandt endvidere ikke at bidraget til sagsomkostninger var omfattet af nedsættelsen på 1/3 pga. egen skyld da det var sagsomkostninger der i forvejen var fastsat ud fra en erstatning nedsat med 1/3.

 

Kommentarer:

Dommen fastslår med 7-tommersøm, at  unge skadelidte der er 15 år, men som er under skoleuddannelse da ulykken sker, har krav på at der skal fastsættes en årsløn svarende til normalårslønnen. Der skal ikke foretages et individuelt skøn.

 

Spørgsmål angående dommen kan rettes til advokat Lars Sandager ls@sandageradvokater.dk, der førte sagen for skadelidte.